Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται  να  αναθέσει την υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”, στα πλαίσια της πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών” (ΟΠΣ 5029544) προϋπολογισμού 36.799,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 71/2020 μελέτη της ΔΤΥ Δήμου Σερρών . Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ε.Π. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (Αρ. Εναρ. 2019ΣΕ27510103) ποσό 16.636,93€ και Έσοδα ΟΠΑΚΠΑ ποσό 20.162,72 €

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020» με προϋπολογισμό 123.951,13 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 71320000 – 7.
Προς:
1. INTERACTIVE O.E.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 2461049116
2. OΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), τοu έτους 2020-2021, σύμφωνα με την αριθ. 7/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ 6.448,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 103881, προϋπολογισμού: 320.320,00 € χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 17-01-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45212225-9. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (362.903,23 ευρώ).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-1-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

 

Σύμφωναμε την αρ. 170/2021 απόφαση του Δημάρχου η ημερομηνία αποφράγισης προσφορών μετατείθεται για την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

Το Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών Προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του κολυμβητηρίου του Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 05 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 12 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παροχή υπηρεσίας για "Χημικές Τουαλέτες"

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ», με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σερρών, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 62100 ΣΕΡΡΕΣ, την 22 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 22-12-2020 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2020-21

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 96127, προϋπολογισμού 80.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & 99.200,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 27-12-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321350110).

Powered by 300x150 tranparent