ΟΠΑΚΠΑ - Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) του Δήμου Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής-τεχνικής διαχείρισης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) για ένα έτος» προϋπολογισμού 42.209,60€ (με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/06/2021.

Ο Δήμος προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του Πειραματικού Δημοτικού “Κ. Καραμανλής” του Δήμου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, τη Δευτέρα 12/7/2021 και ώρα 11.00πμ., στα γραφεία των Ενιαίων Σχολικών επιτροπών (119), επί της κ. Καραμανλή 36, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή. Η προσφορά θα δίνεται ανά ομάδα για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 39.970,02€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 23 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350114 Μαζαράκη Αναστασία & Βέργου Σουλτάνα τηλ. 2321036960 για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Διευκρινίσεις

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για "Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού", προϋπολογισμού 103.212,00€ χωρίς ΦΠΑ και 127.982,88€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 133718, με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ για τμήματα Α, Γ και Ε συνολικής εκτιμώμενης αξίας, 81.200,00 € χωρίς ΦΠΑ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 04/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 22-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.

 

Διευκρίνιση (08/06/2021)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “Σύναψη σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου” σε δύο κτηνιάτρους συνολικού ποσού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν προφορικό ενδιαφέρον έως τις 30/06/2021 στο Τμήμα Αγροτικής Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321 3 50550, 50542 αρμόδιοι κ. Σουλιώτης Μ., κα Γαβρά Α.) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών, Προϋπολογισμού 43.400,00 € (35.000.00 € + Φ.Π.Α. 8.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 10 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία , κα. Μίκικη Φωτεινή τηλ.2321350134,για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή Αγίων Αναργύρων» με προϋπολογισμό 172.000,00€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 07/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών» με προϋπολογισμό 357.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Δήμος Σερρών διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με την αριθ. 6/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητος προϋπολογισμού ευρώ 5.996,64 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών, θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) μέχρι 31-5-2021 ημέρα Δευτέρα.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη αστικού παρατηρητηρίου Σερρών προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 02 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία κα. Κοκκινίδου Αθηνά τηλ.2321350134, για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


 
 
Powered by 300x150 tranparent