Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 296.351,26 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71321000-4 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 9-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350128, fax επικοινωνίας 2321022187, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βαρναλίδου Ελένη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2520/27-1-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρών, μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.  

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4371/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρών, μετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.  

 

 

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονική δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθ. Πρωτ.: 33233/05-11-2020 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 11/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 12/11/2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ..

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 13/12/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα λήξης 23:59 μμ.

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ο Δήμος Σερρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νέους/νέες για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για το έργο «Europe Reunited» με ακρωνύμιο “rEUnite”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (Europe for Citizens). Το έργο «Europe Reunited» θα συγκεντρώσει πολίτες από διάφορες χώρες και θα προωθήσει την κατανόηση της εξέλιξης του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σημαντικού ρόλου της για τη συνύπαρξη των εθνών, μέσα από τη μελέτη και αναζήτηση στοιχείων για τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα των τελευταίων 70 χρόνων. Κάθε εταίρος θα δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από 10-15 νέους ανθρώπους, η οποία θα διεξάγει τοπική έρευνα σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα ορόσημα. Οι νέοι θα ερευνήσουν πως έγιναν αντιληπτά τα γεγονότα αυτά στη χώρα τους και ποιες ήταν οι συνέπειές τους και θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα σε συναντήσεις στους υπόλοιπους εταίρους που βρίσκονται στην Ισπανία (Μαδρίτη), στην Πολωνία (Βαρσοβία), στη Ζουλ (Γερμανία), στη Φλωρεντία (Ιταλία), στο Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία) και στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι νέοι/ νέες θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-30 ετών, να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου και να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα κάτωθι:

- Αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο)
- Βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο)
- Φωτοτυπία ταυτότητας

Η προθεσμία ξεκινάει από τις 09/11/2020 και λήγει στις 23/11/2020.

Ο Δήμος Σερρών προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, προμήθειας «Υφασμάτινες μάσκες με τύπωμα λογότυπου δήμου, για τους για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Σερρών» με απ΄ ευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 4.550,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να υποβάλλεται με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σχετική οικονομική προσφορά, μέχρι την 03/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Προμήθεια Φυτικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών», ποσού 27.440,00€ χωρίς ΦΠΑ & 31.007,20€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 06η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 06-11-2020 και ώρα 11:00π.μ.

Προμήθεια καυσόξυλων

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια καυσόξυλων για της ανάγκες του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 13/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού ευρώ 5.400,20 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών, θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) μέχρι 27-10-2020 ημέρα Τρίτη.

Ο Δήμος Σερρών Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τη «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σερρών, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 62110 ΣΕΡΡΕΣ, την 03 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη ώρα 10:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 03-11-2020 και ώρα 10:00π.μ

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010973646 και τίτλο: «Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών”, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προϋπολογισμού 19.939,20€ με Φ.Π.Α.», με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26/10/2020.

Powered by 300x150 tranparent