Προσλήψεις υδρονομέων

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2021, με τους όρους που αναφέρονται στην ανακοίνωση, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και για (7) ημέρες στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.

ΟΠΑΚΠΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για υποβολή προσφορών)

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται  να  αναθέσει την παροχή υπηρεσιών  «Υπηρεσίες διαχείρισης “Project manager” & Οικονομικής διαχείρισης “Financial manager” του έργου με τίτλο «ADRI-LINK – Δίκτυο ερμηνείας τοπίου Αδριατικής» (ακρωνύμιο: ADRILINK), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής - Ιονίου - ADRION 2014 -2020 προϋπολογισμού 23.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 12/2021 μελέτη. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Πόροι του Προγράμματος Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής - Ιονίου - ADRION 2014 -2020 .

Ακύρωση διαγωνισμού

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με αριθ. πρωτ. 461/23-3-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008341165 2021-03-26) Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 32/2021 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, σας ενημερώνουμε ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός που θα λάμβανε χώρα την Τρίτη 6/4/2021 και ώρα 10:00 – 11:00 για την «Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών», ύψους 47.460,00€ χωρίς ΦΠΑ, (59.073,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) δεν θα διενεργηθεί λόγω ακύρωσής του.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό η Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού: 82.500,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 15/04/2021 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 23:59 μμ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατό ογδόντα ημέρες (180).

 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «Παροχη υπηρεσιων σταθερης τηλεφωνιας στα σχολεια της Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης του Δημου σερρων», προϋπολογισμού δαπάνης 59.073,60, με Φ.Π.Α. 24%, με CPV:32551400-4, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 25/2021 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:Ψ393ΟΚΡ5-ΧΙ8)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών, K. Kαραμανλή 36, Σέρρες, γρ. 119, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 25/2021 απόφαση της ΕΣΕΠΕ (ΑΔΑ:Ψ393ΟΚΡ5-ΧΙ8), στις 6/4/2021, ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 11:00π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών-για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού-μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr

Πληηροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κ. Τζελέπη Μαρία, (τηλ. 2321350568, 569).

 

 

Προμήθεια uλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την Προμήθεια uλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας.

Η προσφορά θα δίνεται ανά ομάδα για την προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 41.856,20€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 1 Απριλίου ημέρα Πέμπτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Σερέτη Αικατερίνη & Παπακωνσταντίνου Μαρία τηλ.2321350137 για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή - επικαιροποίηση - συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 957.414,96 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71350000-6 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 12-4-2021 και ώρα  14.00 και η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 19-4-2021 και ώρα 10:00.

Τα αρχεία της υφιστάμενης μελέτης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx (ΑΑ Συστήματος 169705)

Powered by 300x150 tranparent