Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. 89/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" για την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Προμήθεια χειρουργικών μασκών

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας «χειρουργικών μασκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του SARS-COV-2 (COVID10)» με απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 6.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να υποβάλλεται με email στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 09/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2520/27-1-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης "Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών" για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Με την αριθ. 380/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «Europe Reunited» – με ακρωνύμιο rEUnite που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες- Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη” (Europe for Citizens- Strand 1: European Remembrance) και έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης, με την αριθ. 421/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συμμετοχή και η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση των δράσεων του έργου ενώ με την αριθ. 38155/2020 Απόφαση Αντιδημάρχου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση του έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στην σχετική μελέτη.

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 18/01/2021, στις 12:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 2321350134.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ” ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, εκτιμώμενης αξίας 57.588,02 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ΔΤΥ του Δήμου Σερρών (Ε. Ράντου, Κ. Μαρινάκη2321350133/141)

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την Παροχή υπηρεσιών για τη Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2020 και ώρα 11:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/12/2020 και ώρα 13:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/01/2021 και ώρα 23:59:00.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης» στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επανάχρηση του κτιρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Πινακοθήκης Ξενάκη».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 29/12/2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 23:59 μμ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή - επικαιροποίηση - συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 957.414,96 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 14-2-2021 και ώρα 23.59 και η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 18-2-2021 και ώρα 10:00.

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται  να  αναθέσει την υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”, στα πλαίσια της πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών” (ΟΠΣ 5029544) προϋπολογισμού 36.799,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 71/2020 μελέτη της ΔΤΥ Δήμου Σερρών . Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ε.Π. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (Αρ. Εναρ. 2019ΣΕ27510103) ποσό 16.636,93€ και Έσοδα ΟΠΑΚΠΑ ποσό 20.162,72 €

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020» με προϋπολογισμό 123.951,13 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 71320000 – 7.
Powered by 300x150 tranparent