Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την ασφάλιση τροχαίου υλικού ποσού 19.666,50 € με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 04 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 04-09-2020 και ώρα 11:00μ.μ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 21-8-2020 έως 25-8-2020 όπως στη συνημμένη ανακοίνωση.

 

24/08/2020 - ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί νέα τροποποίηση της ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» στο με αρ. 3485/τ. Β/22-8-2020 ΦΕΚ. Παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στην παραπάνω διαδικασία να καταθέσουν εκ νέου την νέα αίτηση υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται στα συνημμένα μέχρι τη λήξη κατάθεσης των αιτήσεων στις 25/8/2020.

 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, υγιεινής και Ευπρεπισμού

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, υγιεινής και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2020-2021, προϋπολογισμού 341.537,00 € χωρίς ΦΠΑ & 411.247,88 € με ΦΠΑ {CPV: 39830000-9}, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Για τη διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων και τα σχετικά διακιολογητικά για το πρόγραμμα Kοινωφελούς Aπασχόλησης ΟΑΕΔ No 4/2020, παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

α. Τις υπ’ αριθ. 734/2019 & 52/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 189 Ν. 4555/2018, των άρθρων 3 και 12 του Ν. 4623/2019, της 55905/19 ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών και της παρ. IV της αριθμ. 72349/εγκ. 108/16-10-2019, όπου συνάγεται ότι για κάθε απόφαση έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού από το Δ.Σ. προηγείται αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

γ. Την ανάγκη ολοκληρωμένης οργάνωσης του εκθεσιακού περιεχομένου, της τεχνικής οπτικοακουστικής και φωτιστικής υποστήριξης και της υλοποίησης της έκθεσης της Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ η οποία θα δημιουργηθεί στο δημοτικό κτίριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά,

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε «Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με πάροχο για την παροχή φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του κτηριακού συγκροτήματος για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής του Δήμου Σερρών» (3ο χλμ. Σερρών – Δράμας) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 18/8/2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Σερρών, Κ. Καραμανλή 36, Σέρρες (γραφ. 119).

Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο των Σχολικών Επιτροπών στο 23213 50568-569.

Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (Φάση Ι)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (Φάση Ι)» με προϋπολογισμό 1.150.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45112700-2. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (520.989,46 ευρώ Η/Μ και 350.053,00 ευρώ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Σερρών

Ο Δήμαρχος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη δημάρχου ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δημοσίων σχέσεων του Δήμου με την οργάνωση και δημιουργία επαφών με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους εμπορικούς φορείς που σχετίζονται με το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων του Δήμου συμβάλλοντας με την εμπειρία του στην στήριξη και στην υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Σάββατο 1/8/2020 μέχρι και την Τετάρτη 5/8/2020.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2321350111, 127 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανακοινώνεται η ανάκληση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σχετικά με την προμήθεια «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών» έτους 2020, ποσού 27.405,00€ χωρίς ΦΠΑ &30.967,65€ με ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία 04 Αυγούστου ημέρα Τρίτη έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, μετά την επικαιροποίηση της μελέτης και την εκ νέου έγκρισή της.

 

Ανάκληση διαγωνιστικής διαδικασίας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Δήμο Σερρών” με προϋπολογισμό 930.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ, ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 17-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Powered by 300x150 tranparent