Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

Το Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών Προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του κολυμβητηρίου του Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 05 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 12 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παροχή υπηρεσίας για "Χημικές Τουαλέτες"

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ», με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σερρών, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 62100 ΣΕΡΡΕΣ, την 22 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 22-12-2020 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2020-21

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 96127, προϋπολογισμού 80.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & 99.200,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 27-12-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321350110).

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με πτυχίο Νομικής.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών, υπόψη κας Κουρτέση Σοφίας, από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών", με Συστημικό αριθμό 96127, προϋπολογισμού 167.975,00 € χωρίς ΦΠΑ & 208.289,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 19/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. μέχρι 06-12-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη 10-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ..

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ

Δήμος Σερρών προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (10ετίας 2018-2027)», με προεκτιμώμενη αμοιβή 29.309,77 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., CPV 77231900-7 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350159, fax επικοινωνίας 2321022187, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Θωμαή Ηλ. Χατζητόλιου.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 296.351,26 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71321000-4 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 9-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350128, fax επικοινωνίας 2321022187, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βαρναλίδου Ελένη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2520/27-1-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρών, μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.  

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4371/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρών, μετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.  

 

 

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονική δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθ. Πρωτ.: 33233/05-11-2020 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 11/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 12/11/2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ..

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 13/12/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα λήξης 23:59 μμ.

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Powered by 300x150 tranparent