Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού 74.951,75 € χωρίς ΦΠΑ και 92.940,17 € με ΦΠΑ 24% με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ», με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σερρών, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 62100 ΣΕΡΡΕΣ, την 14 Ιουλίου ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 14-07-2020 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών" εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9-7-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δήμου Σερρών έτους 2020" εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020" εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2020», ποσού 23.754,44 € χωρίς ΦΠΑ και 27.033,87 € με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/16 και με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 26 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 26-06-2020 και ώρα 11:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος Σερρών καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου και με αρμοδιότητες σε θέματα επικοινωνίας, προβολής, ενημέρωσης και τύπου.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από 12 Ιουνίου 2020 μέχρι 16 Ιουνίου 2020.

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

Ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με την με αριθμ. 183/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού 5.278,00 € με ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 10-6-2020.

Ανόρυξη γεώτρησης στο κολυμβητήριο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ανόρυξη γεώτρησης στο κολυμβητήριο Σερρών” με προϋπολογισμό 38.210,36€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

Ορθή επανάληψη εντύπου οικονομικής προσφοράς

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2020-2021, πρ/σμού 157.035,00 € χωρίς ΦΠΑ και 194.723,40 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 92073) από την 19/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την 04-06-2020 ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Powered by 300x150 tranparent