Ο Δήμος Σερρών καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου πτυχιούχων ΠΕ/ΤΕ ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών με αρμοδιότητα, την παροχή επιστημονικής βοήθειας και υποστήριξης σε θέματα σχετικά με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου, με ιδιαίτερες γνώσεις στην "Δημόσια Διοίκηση και Οργάνωση".

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 30 Απριλίου 2020 μέχρι 4 Μαΐου 2020.

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με πτυχίο Νομικής και με αρμοδιότητες: 1) την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς το Δήμο 2) Παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών Δήμου με τρίτους, 3) Παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 30 Απριλίου 2020 μέχρι 4 Μαΐου 2020.

Προμήθεια φυτικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια Φυτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 59.945,00 € χωρίς ΦΠΑ & 67.874,25 € με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 8 Μαϊου ημέρα Παρασκευή έτους 2020. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης 11:00 πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και κ. Θωμαή Χατζητόλιου τηλ.2321350135,για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι στον προϋπολογισμό της μελέτης που συνοδεύει την διακήρυξη, η μονάδα μέτρησης που αφορά την προμήθεια λιπάσματος με Α/Α 34 είναι «σάκοι των 25 λίτρων» και όχι «λίτρα» όπως εκ παραδρομής έχει διατυπωθεί. Το ίδιο ισχύει και για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Διευκρίνηση

Προμήθεια Αρδευτικών υλικών για το έτος 2020

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας αρδευτικών υλικών έτους 2020, ποσού 59.642,78€ χωρίς ΦΠΑ και 73.957,05€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 07-05-2020 και ώρα 11:00μ.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων  του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

22/04/2020: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΠΟ 12/5/2020 διορθώθηκε σε 5/5/2020)

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 9/2020 Μελέτη της ΔΤΥ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 6 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:00 μ.μ.

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», Βενιζέλου 139, Τ.Κ.62125, Σέρρες, υπόψιν κας Δαγκούλη Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 23210 22487 εσωτ. 4), και κας Σουργκούνη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 22487 εσωτ.3).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σερρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πρόσκληψη υδρονομέων άρδευσης

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2020 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 11/3/2020 και για επτά (7) ημέρες στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (γραφείο 11), καθημερινά από 08:00 π.μ μέχρι 02:00 μ.μ.

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου Σερρών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού, προϋπολογισμού 19.925,00€ (χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 16/2020 μελέτη Δήμου Σερρών. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 16η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2ος όροφος και ώρα 12:00.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 10 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξης 11:00 π.μ. ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας επί της οδού Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 10-03-2020 και ώρα 11:00.

Powered by 300x150 tranparent