Προμήθεια Φυτικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών», ποσού 27.440,00€ χωρίς ΦΠΑ & 31.007,20€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 06η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 06-11-2020 και ώρα 11:00π.μ.

Προμήθεια καυσόξυλων

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια καυσόξυλων για της ανάγκες του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 13/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού ευρώ 5.400,20 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών, θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) μέχρι 27-10-2020 ημέρα Τρίτη.

Ο Δήμος Σερρών Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τη «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σερρών, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 62110 ΣΕΡΡΕΣ, την 03 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη ώρα 10:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 03-11-2020 και ώρα 10:00π.μ

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010973646 και τίτλο: «Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών”, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προϋπολογισμού 19.939,20€ με Φ.Π.Α.», με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26/10/2020.

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην πόλη των Σερρών" με προϋπολογισμό 1.050.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

 

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών

Νέα μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών

Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης που αφορά την κατηγορία 24 -Δασικές μελέτες, συνολικού ποσού 22.286,00 Ευρώ την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Σερρών (Κων. Καραμανλή 1 – 62100 Σέρρες), για την ανάδειξη με απευθείας ανάθεση αναδόχου μελετητή, με κλήρωση μέσω Κ.Η.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, από την αρμόδια επιτροπή.

Ενημέρωση - Διόρθωση: Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00πμ

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στους δεκατρείς (13) Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών για την περίοδο 2020 - 2021, προϋπολογισμού 6.772,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 64/02-10-2020 μελέτη. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τoν Τακτικό προϋπολογισμό - ΕΣΠΑ 2020-2021.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 13η -10-2020 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

Πλήρωση μίας κενής θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμος Σερρών καλείτους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ, κατόχου πτυχίου Νομικής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών, υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημητρίου από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (από 2/10/2020) και για πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 11 του Δήμου (τηλ. 2321350111).

Αποτελέσματα διαβούλευσης

Ο Δήμος Σερρών ενημερώνει ότι στις 11-9-2020 έληξε η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας:

«Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel».

Αποτελέσματα της διαβούλευσης:  0 Σχόλια διαβούλευσης

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» με προϋπολογισμό 150.000,00€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Powered by 300x150 tranparent