Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δήμου Σερρών έτους 2020" εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020" εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2020», ποσού 23.754,44 € χωρίς ΦΠΑ και 27.033,87 € με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/16 και με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 26 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 26-06-2020 και ώρα 11:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος Σερρών καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου και με αρμοδιότητες σε θέματα επικοινωνίας, προβολής, ενημέρωσης και τύπου.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από 12 Ιουνίου 2020 μέχρι 16 Ιουνίου 2020.

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

Ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με την με αριθμ. 183/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού 5.278,00 € με ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 10-6-2020.

Ανόρυξη γεώτρησης στο κολυμβητήριο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ανόρυξη γεώτρησης στο κολυμβητήριο Σερρών” με προϋπολογισμό 38.210,36€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

Ορθή επανάληψη εντύπου οικονομικής προσφοράς

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2020-2021, πρ/σμού 157.035,00 € χωρίς ΦΠΑ και 194.723,40 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 92073) από την 19/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την 04-06-2020 ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4)» ποσού 30.658,90€ χωρίς ΦΠΑ & 38.017,04€ με ΦΠΑ. με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 26 Μαΐου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 26-05-2020 δηλαδή και ώρα 11:00π.μ.

Διευκρινίζουμε πως στο άρθρο 1.6 της διακήρυξης, με τίτλο «Δημοσιότητα» και στην 2η παράγραφο, έχει αναγραφεί λανθασμένα πως ο συστεμικός αριθμός του διαγωνισμού είναι ο 89332 ενώ ο σωστός συστεμικός αριθμός είναι ο 82767.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

 

Διευκρινίζουμε πως η ορθή καταληκτική ημερομηνία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού είναι η 28/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:00 και όχι η 24/5/2020 η οποία εκ παραδρομής αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Επίσης η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου θα γίνει στις 3/6/202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020» με προϋπολογισμό
475.000,00€ (με ΦΠΑ).

Λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών ορίζονται ως εξής:

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Powered by 300x150 tranparent