Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών "Ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την υλοποίηση της πράξης “Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 2.166,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2020", προϋπολογισμού 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00π.μ.

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για την πλήρωση 58 θέσεων Πλήρους Απασχόλησης και 22 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστών /στριών στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2020-21.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. από Τετάρτη 2/9/20 έως Πέμπτη 3/9/20 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με αναφορά στο θέμα ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ και το ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.

Προσωρινός Πίνακας Α' Πλήρους Απασχόλησης Καθαριστών /στριών

Προσωρινός Πίνακας Β' Μερικής Απασχόλησης Καθαριστών /στριών

Πίνακας Γ' Απορριπτέων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ειδικά για την απόδειξη και μοριοδότηση του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά αίθουσα ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα, δεδομένου ότι με τη νέα ΚΥΑ αρ.52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020) ορίσθηκε πως: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων».

Όσοι υποψήφιοι δήλωσαν εμπειρία που αφορά και το χρονικό διάστημα πριν το διδακτικό έτος 2010-2011 παρακαλούνται να προσκομίσουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Βεβαίωση του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην οποία εργάσθηκαν πριν το 2011 (εφόσον δεν την προσκόμισαν), ώστε να πάρουν από τις Σχολικές Επιτροπές Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, που θα αποδεικνύει την συνολική ακριβή απασχόλησή τους και τις αντίστοιχες αίθουσες.

Ανακοίνωση διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες,   26/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 23791
ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα  Η/Μ Έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών                                                                                                                                                                                                                                             
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες                                                                                                                                                          
Πληροφορίες: Βαρναλίδου Ελένη
τηλ.: 2321 3 50128                                                             
φαξ: 2321 0 83621     
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                     

ΠΡΟΣ
ΕΣΗΔΗΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διαβούλευσης τεχνικών  προδιαγραφών  «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel»

Ο Δήμος Σερρών προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνικές Προδιαγραφές) για την προμήθεια  «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος Σερρών συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα του και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι παρατηρήσεις δεν είναι δεσμευτικές για τον Δήμο.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών www.serres.gr. Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου .pdf  οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση.

  Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ  ΈΡΓΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΏΝ
 ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ- ΠΑΛΛΑΪΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ

                       

Εσωτερική διανομή:

Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την ασφάλιση τροχαίου υλικού ποσού 19.666,50 € με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 04 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 04-09-2020 και ώρα 11:00μ.μ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 21-8-2020 έως 25-8-2020 όπως στη συνημμένη ανακοίνωση.

 

24/08/2020 - ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί νέα τροποποίηση της ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» στο με αρ. 3485/τ. Β/22-8-2020 ΦΕΚ. Παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στην παραπάνω διαδικασία να καταθέσουν εκ νέου την νέα αίτηση υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται στα συνημμένα μέχρι τη λήξη κατάθεσης των αιτήσεων στις 25/8/2020.

 

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, υγιεινής και Ευπρεπισμού

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, υγιεινής και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2020-2021, προϋπολογισμού 341.537,00 € χωρίς ΦΠΑ & 411.247,88 € με ΦΠΑ {CPV: 39830000-9}, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Για τη διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων και τα σχετικά διακιολογητικά για το πρόγραμμα Kοινωφελούς Aπασχόλησης ΟΑΕΔ No 4/2020, παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

α. Τις υπ’ αριθ. 734/2019 & 52/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 189 Ν. 4555/2018, των άρθρων 3 και 12 του Ν. 4623/2019, της 55905/19 ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών και της παρ. IV της αριθμ. 72349/εγκ. 108/16-10-2019, όπου συνάγεται ότι για κάθε απόφαση έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού από το Δ.Σ. προηγείται αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

γ. Την ανάγκη ολοκληρωμένης οργάνωσης του εκθεσιακού περιεχομένου, της τεχνικής οπτικοακουστικής και φωτιστικής υποστήριξης και της υλοποίησης της έκθεσης της Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ η οποία θα δημιουργηθεί στο δημοτικό κτίριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά,

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Powered by 300x150 tranparent