Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών» για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 120.000 € χωρίς ΦΠΑ και 148.800,00 € με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/02/2020 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 31/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναβάθμισης φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας  ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»  έτους 2020, προϋπολογισμού 72.515,20 € με ΦΠΑ σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των τμημάτων με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Προμήθεια ζωοτροφών για το Δημοτικό κυνοκομείο

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «ζωοτροφών για το Δημοτικό κυνοκομείο του Δήμου Σερρών έτους 2020», ποσού 58.908,00€ χωρίς ΦΠΑ 73.045,92€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, η προσφορά θα δίνετε συνολικά με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 24 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 24-01-2020 και ώρα 11:00μ.μ.

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ειδών προϋπολογισμού ευρώ 9.982,00€ με Φ.Π.Α. για την ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την υλοποίηση μόνιμων παρεμβάσεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του Πράσινου Ταμείου που τις χρηματοδοτεί, σύμφωνα με τις με αριθ. 144/2019 και 361/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τη σχετική μελέτη προμήθειας (12/2019) και να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι την Παρασκευή 20-12-2019 και ώρα 11.00πμ.

Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού για το Δήμο Σερρών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft για το Δήμο Σερρών συνολικής δαπάνης 15.066,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Οδοστρωσίας - Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019" με προϋπολογισμό 695.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 17/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Προμήθεια κλειστού δικτύου ασύρματων επικοινωνιών

          Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης διενεργεί την προμήθεια κλειστού δικτύου ασύρματων επικοινωνιών του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών για το έτος 2019, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019 μελέτη του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού ευρώ 6.410,80 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2019» με προϋπολογισμό 200.000,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 03/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 09/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο έτους 2019», ποσού 50.078,11€ χωρίς ΦΠΑ και 58.061,96€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 23 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 23-12-2019 και ώρα 11:00μ.μ.

ΟΠΑΚΠΑ - Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια υλικών πυροπροστασίας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Άνω Μητρουσίου, Κάτω Καμήλας, Καλών Δένδρων και 4ου Π.Σ., προϋπολογισμού 8.541,12€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 112/09-12-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 10:00.

Powered by 300x150 tranparent