Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Δήμο Σερρών” με προϋπολογισμό 930.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ, ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 17-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Προμήθεια «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020»

O Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020», ποσού 27.405,00 € χωρίς ΦΠΑ & 30.967,65€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών» με προϋπολογισμό 169.999,99€ (με ΦΠΑ) (CPV 45200000-9). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area - ZEFFIROS) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020" με κωδικό MIS 5032743, σύμφωνα με την αριθ. 601/2018 & 734, 871/2019 AΔΣ. To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά (τεχνικό εγχειρίδιο κ.α.), που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 51/2020 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι 27-7-2020.

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

-Την με αριθμ. 52444/27-09-201 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ. Η χρηματοδότηση της πράξης αφορά ποσό 249.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ105500010) αλλά και το ποσό των 180.000,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

-Την με αριθμό 142/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 249.000,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του υπουργείου Εσωτερικών) για την πράξη: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» και με την υπ’ αριθ. 150/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία ενισχύθηκε ο σχετικός Κ.Α. του προϋπολογισμού με το ποσό των 180.000,00 € από ΣΑΤΑ παρελθ. ετών.

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού 74.951,75 € χωρίς ΦΠΑ και 92.940,17 € με ΦΠΑ 24% με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ», με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σερρών, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 62100 ΣΕΡΡΕΣ, την 14 Ιουλίου ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 14-07-2020 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών" εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9-7-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δήμου Σερρών έτους 2020" εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020" εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Powered by 300x150 tranparent