Προμήθεια ενός πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμο Σερρών έτους 2019, σύμφωνα με την 91/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN» και της αριθ. 514/2019 AΔΣ, προϋπολογισμού ευρώ 17.620,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία Tαχυμεταφορών για τη μεταφορά επιστολών & μικροδεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών”, έτους 2019-2020, σύμφωνα με την 15/2019 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, συνολικής δαπάνης 8.528,10 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019” με προϋπολογισμό 265.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 45200000-9). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν .4412/16.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Ειδών τεχνολογίας και Πληροφορικής», προϋπολογισμού 59.939,00 € χωρίς ΦΠΑ και 74.324,36 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, η προσφορά θα δίνετε ανά ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 6 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 06-12-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Διευκρίνιση - Διόρθωση (26/11/2019)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την  ανάθεση της Παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), σύμφωνα με την αρ. 5/2019 Μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου Σερρών, συνολικής δαπάνης 9.151,20 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Στολών και παρελκόμενων ειδών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών τους έτους 2019», ποσού 9.893,00€ χωρίς ΦΠΑ και 12.267,32€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, η προσφορά θα δίνετε ανά ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 03 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 03-12-2019 και ώρα 11:00μ.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Ο Δήμος μας διενεργεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με την αριθ. 651/2019 ΑΔΣ και με την 11/2019 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 7.203,16 με Φ.Π.Α.

Προμήθεια, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων 2019

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης διενεργεί για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»,  σύμφωνα με την αριθ.80/2019 μελέτη του Τμήματος Η/Μ έργων ενεργειακών εφαρμογών και υπηρεσιών  του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 6.770,40 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων, σύμφωνα με 26/2019 Μελέτη Δ/νσης Καθαριότητας, συνολικής δαπάνης 5.994,16 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια καυσόξυλων έτους 2019

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια καυσόξυλων του έτους 2019 για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου (συνεργείο Τεχνική υπηρεσία, συνεργείο σιδηρουργών, συνεργείο ξυλουργών, συνεργείο επισκευής κάδων, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων) και για T. K. Άνω Βροντούς, σύμφωνα με 12/2019 Μελέτη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 4.991,00 € με Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλλουν σχετική προσφορά στο τμήμα Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 12/2019 μελέτης, για τις ανωτέρω μέχρι 13-11-2019.

Powered by 300x150 tranparent