Ο Δήμος Σερρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου, εκτυπωτών και λοιπών ειδών στο πλαίσιο της πράξης "Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών", συνολικού προϋπολογισμού 629,99 € με Φ.Π.Α.

Οι προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες θα πρέπει να κατατεθούν στο τμήμα πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 10/2019 μελέτης μέχρι τις 22/10/2019.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Εφαρμογή και σήμανση τουριστικών προορισμών και μνημείων της πόλης των Σερρών» και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ. ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 30-10-2019 και ώρα 11:00.
 

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (β φάση)

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (β φάση)" εκτιμώμενης αξίας 45.161,29 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00π.μ.

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 265.320,00 € χωρίς ΦΠΑ & 328.996,80 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία(3) τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας έτους 2019», ποσού 40.322,50€ χωρίς ΦΠΑ 49.999,90€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, η προσφορά θα δίνετε ανά ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 15 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 15-10-2019 και ώρα 11:00μ.μ.

Powered by 300x150 tranparent