Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό η Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού: 82.500,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 15/04/2021 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 23:59 μμ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατό ογδόντα ημέρες (180).

 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «Παροχη υπηρεσιων σταθερης τηλεφωνιας στα σχολεια της Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης του Δημου σερρων», προϋπολογισμού δαπάνης 59.073,60, με Φ.Π.Α. 24%, με CPV:32551400-4, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 25/2021 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:Ψ393ΟΚΡ5-ΧΙ8)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών, K. Kαραμανλή 36, Σέρρες, γρ. 119, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 25/2021 απόφαση της ΕΣΕΠΕ (ΑΔΑ:Ψ393ΟΚΡ5-ΧΙ8), στις 6/4/2021, ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 11:00π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών-για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού-μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr

Πληηροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κ. Τζελέπη Μαρία, (τηλ. 2321350568, 569).

 

 

Προμήθεια uλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την Προμήθεια uλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας.

Η προσφορά θα δίνεται ανά ομάδα για την προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 41.856,20€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 1 Απριλίου ημέρα Πέμπτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Σερέτη Αικατερίνη & Παπακωνσταντίνου Μαρία τηλ.2321350137 για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή - επικαιροποίηση - συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 957.414,96 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71350000-6 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 12-4-2021 και ώρα  14.00 και η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 19-4-2021 και ώρα 10:00.

Τα αρχεία της υφιστάμενης μελέτης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx (ΑΑ Συστήματος 169705)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στη φάση ΙΙ του δικτύου space4people», του προγράμματος URBACT III, Προϋπολογισμού 41.000,00 € (33.064,52€ + Φ.Π.Α. 7.935,48 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 9 Μαρτίου ημέρα Τρίτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από τις αρμόδιες υπαλλήλους (Σερέτη Αικατείνη τηλ.:2321350114 & Μίκικη Φωτεινή τηλ. 2321350134) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου εικοσιτεσσάρων (24) κάδων ανακύκλωσης ειδών ιματισμού στην επικράτειά του.

Οι θέσεις των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών, από 01/03/2021 έως 15/03/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψιν της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης καθαριότητας.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. 91/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης "Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών" για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. 89/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" για την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

volunteer