Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μέρος των εργασιών ή και συνολικά για την παροχή υπηρεσιών “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών” για 12 μήνες συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και με σύστημα την απολύτως χαμηλότερη τιμή.

pdf small Διακήρυξη

pdf small Περίληψη

pdf small Μελέτη

 

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων

Ο Δήμος Σερρών προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», ΠΟΣΟΥ 98.922,76€ χωρίς ΦΠΑ και 122.664,21€ με ΦΠΑ 24%.

pdf small Διακήρυξη

pdf small Μελέτη

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανα είδος για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού  για τη Δημοτική Ενότητα Σερρών

pdf small Διακήρυξη
pdf small Μελέτη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.   Στο α/α 4  της τεχνικής εκθέσεων εκ παραδρομής έχει γραφεί 210 W δηλαδή ισχύει:

4. Λαμπτήρες Να  Υ/Π/ ισχύος 250 W Ε-40 , ωοειδές , χρόνος ζωής >η = 24.000 h, κ.λ.π

2. Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων σωληνωτή 400 W αλογονιδίων μετάλλων 400W  και η φωτεινή ροή είναι τουλάχιστον 14.000 Lm.


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 04/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ.  ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 26335/27-06-2016 ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ”. 
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ SITE TOY  ΔΗΜΟΥ. ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών Δημόσιο προκηρύσσει Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών.

pdf small  Περίληψη

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 14/6/2016 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών γραφείου & ανταλλακτικών  για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά & ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για το έτος 2016, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 184.238,10€ χωρίς ΦΠΑ & 226.612,87€  με ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  Διακήρυξης με αριθμ.20761/25-5-2016.
Oι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο και όχι μέρος της ποσότητας του προ προμήθεια είδους.
Προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των ομάδων ή για μία ή περισσότερες ομάδες.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:
- Είδη γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα κλπ)
- Ανταλλακτικά  για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά(τόνερ κλπ)
- Είδη τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικά πολυμηχανήματα

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 3-6-2016.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-6-2016 και ώρα 07:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-6-2016 και ώρα 17:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό συνολικού ποσού 783.866,94 € χωρίς ΦΠΑ & 964.156,34 € με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή, ως εξής:
ΚΑΥΣΙΜΩΝ: με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 686.936,94€ χωρίς Φ.Π.Α. και 844.932,44€ με Φ.Π.Α. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρ. 63 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)), & γενικό CPV39224300-1.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ: με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 96.930,00 € χωρίς ΦΠΑ & 119.223,90 € με ΦΠΑ & CPV09211000-1,
για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις  μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  παρούσας Διακήρυξης, με συστημικό αριθμό 20725.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/04/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
07/06/2016 και ώρα 07:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
12/06/2016 και ώρα 17:00

volunteer