Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης,στο πλαίσιο της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών” , ποσού 11.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ). Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 09.08.2016 ημέρα Τρίτη, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Βασιλοπούλου  & κ. Κοκκινίδου   τηλ. 2321350134 & 2321350158.     

 

Ο  Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια  της Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016", προϋπολογισμού 16.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

Προμήθεια απορριμματοφόρων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 233.700,00 με ΦΠΑ και 188.468,00 χωρίς ΦΠΑ».

 

 

Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016

 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.178,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΑΝΑΒΟΛΗ - Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος,για την: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισθείσας αξίας 19.938,20€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, Σερρών Κ. Καραμανλή 1 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 29 Ιουλίου μέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00πμ έως ώρα 11:00 πμ κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2321350114-110, αρμόδια κ.Π.Μέλλιου ) ενώ για τα τεχνικά στοιχεία παρέχονται πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών του Δήμου Σερρών αρμόδια υπάλληλο κ. Τζίνη Κ. Τηλ. 2321350128.

 

ΑΝΑΒΟΛΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 42/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ.  ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.30885/22-07-2016 ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ”. ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ SITE TOY  ΔΗΜΟΥ www.serres.gr  ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ. Κ. Λευκώνα", Προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 23-08-2016 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 15.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 22.7.2016, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Κοκκινίδου ή κ. Σεϊρεκίδου, τηλ. 2321350134 & 2321350158.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων & ειδών θέρμανσης – ψύξης για τα Δημοτικά κτίρια», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια καινούργιων κλιματιστικών και καλοριφέρ λαδιού για τις ανάγκες του Δήμου. Η προμήθεια θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους του δήμου, ανέρχεται σε ποσό 9.570,00€ χωρίς ΦΠΑ και 11.866,80€ με ΦΠΑ 24%.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λήγει την 11:00 ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι 22-7-2016 ημέρα Παρασκευή.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και Ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα Τηλέφ 2321083610-83614.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την Διαμόρφωση και Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων (πάνελ) του Χώρου της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.», μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 21η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:30 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επι-χείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68914).

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» με προϋπολογισμό 25.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών OIKOΔΟΜΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας Κ. Καραμανλή 1, ή να τα λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σερρών μέχρι τις 21 Ιουλίου 2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350121 & 2321350173 αρμόδιοι, υπάλληλοι κα. Πανίδου Ευτυχία και κα. Αναγνωστίδου Αικατερίνη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Σερρών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

Powered by 300x150 tranparent