Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή - επικαιροποίηση - συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 957.414,96 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71350000-6 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 12-4-2021 και ώρα  14.00 και η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 19-4-2021 και ώρα 10:00.

Τα αρχεία της υφιστάμενης μελέτης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx (ΑΑ Συστήματος 169705)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στη φάση ΙΙ του δικτύου space4people», του προγράμματος URBACT III, Προϋπολογισμού 41.000,00 € (33.064,52€ + Φ.Π.Α. 7.935,48 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 9 Μαρτίου ημέρα Τρίτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από τις αρμόδιες υπαλλήλους (Σερέτη Αικατείνη τηλ.:2321350114 & Μίκικη Φωτεινή τηλ. 2321350134) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου εικοσιτεσσάρων (24) κάδων ανακύκλωσης ειδών ιματισμού στην επικράτειά του.

Οι θέσεις των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών, από 01/03/2021 έως 15/03/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψιν της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης καθαριότητας.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. 91/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης "Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών" για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. 89/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" για την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Προμήθεια χειρουργικών μασκών

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας «χειρουργικών μασκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του SARS-COV-2 (COVID10)» με απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 6.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να υποβάλλεται με email στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 09/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2520/27-1-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης "Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών" για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Με την αριθ. 380/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «Europe Reunited» – με ακρωνύμιο rEUnite που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες- Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη” (Europe for Citizens- Strand 1: European Remembrance) και έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης, με την αριθ. 421/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συμμετοχή και η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση των δράσεων του έργου ενώ με την αριθ. 38155/2020 Απόφαση Αντιδημάρχου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση του έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στην σχετική μελέτη.

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 18/01/2021, στις 12:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 2321350134.

Powered by 300x150 tranparent