Προμήθεια - Εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου

07/02/2019 14:04 #80 από george
Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:
·        Τηνμε αριθμ. 96086/14-09-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΑΔΑ:6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη και η χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 της Πράξης: «Προμήθεια -Εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου
Σερρών»
·        Τηνμε αριθμό 929/2018 ΑπόφασηΔημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Σερρών για την  υλοποίηση και την χρηματοδότηση της παραπάνωΠράξης
προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης(Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές)
για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια- Εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου
Σερρών»και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στηδιαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του
σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στηνηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνπλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος Σερρών
συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα του και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν. Οι παρατηρήσεις δεν είναι δεσμευτικές για τον Δήμο.
Συνημμένα:
Το θέμα είναι κλειδωμένο.
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.107 δευτερόλεπτα
Powered by 300x150 tranparent