Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σέρρες 3 Νοεμβρίου
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστημονική  διημερίδα με θέμα :  «Η Λόγια Περιφέρεια. Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσης, στην Μακεδονία και στις Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο»


Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) διοργανώνει Επιστημονική  διημερίδα με θέμα :  «Η Λόγια Περιφέρεια. Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσης, στην Μακεδονία και στις Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο»

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του  Ξενοδοχείου SIRIS στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2016 στο Λευκώνα Σερρών.

Στη διημερίδα συμμετέχουν επιστήμονες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, ειδικευμένοι στο θέμα της παραγωγής χειρογράφων και βιβλίων στην περιοχή μας.  Το θέμα της διημερίδας σχετίζεται άμεσα με το εργαστήριο παραγωγής χειρογράφων των  Ιερών Μονών Τιμίου Προδρόμου Σερρών &  Εικοσιφοίνισσας Παγγαίου.

Στο φουαγιέ θα λειτουργήσει  Έκθεση με θέμα « Ελληνικά Χειρόγραφα από την Δυτική Μακεδονία» του Μορφωτικού Ιδρύματος της  Εθνικής Τράπεζας  (Μ.Ι.Ε.Τ.)

Ο Δήμος Σερρών, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του βυζαντινολόγου Πάολο Οντορίκο, απεύθυνε πρόσκληση σε υψηλού επιπέδου ειδικούς στη διάδοση της γραπτής γνώσης στο Βυζάντιο οι οποίοι αποδέχτηκαν με ενθουσιασμό να παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους σχετικά με την πολιτιστική δραστηριότητα της βυζαντινής Μακεδονίας, ιδίως από τη σκοπιά της χειρόγραφης παραγωγής, με δεδομένο την ιδιαίτερα σημαντική παραγωγή βιβλίων στην περιοχή αυτή κατά τη βυζαντινή περίοδο, βιβλίων που σήμερα φυλάσσονται επί τόπου ή στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανακινώντας το διάλογο σε διάφορους τομείς της έρευνας – στα χειρόγραφα, στα κατάστιχα και στους καταλόγους των βιβλιοθηκών, στα έγγραφα, στη λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή –  οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα προσπαθήσουν όχι τόσο, και όχι μόνο, να ορίσουν ένα μακεδονικό χαρακτήρα, εάν πράγματι υπήρξε κάποιος, στην  παραγωγή βιβλίων στο Βυζάντιο – δηλαδή μια παραγωγή αναγνωρίσιμη από τους χαρακτήρες γραφής, τα υλικά και το διάκοσμο –, αλλά επίσης, και κυρίως, να αξιολογήσουν την προσφορά της Μακεδονίας στη διασπορά του βυζαντινού πολιτισμού μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και το ρόλο που αυτή διαδραμάτισε, μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας, στη διατήρηση αυτού του πολιτισμού.

Από το Γραφείο Τύπου

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 8/17-10-2016 τακτικής  συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 8/2016

ΘΕΜΑ:«Συντήρηση και επισκευή του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων με την Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών».

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 17η  του μήνα Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:23/3-10-2016 πρόσκληση 8η του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.  Παυλακάκης Ιωάννης
3.  Ζαμπούνης Χρήστος

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

   
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 82 παρ.α και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.ε του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «Καλλικράτης», επειδή μέριμνά μας είναι η καλή κατάσταση του οδικού δικτύου συγκοινωνίας  και κυκλοφορίας της τοπικής μας κοινότητας, κρίνονται  αναγκαίες οι εργασίες για τη συντήρηση και την επισκευή   του οδοστρώματος του οδικού δικτύου που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων με την Τοπική Κοινότητα Χριστός του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
     Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε  υπ΄όψιν του τις διατάξεις του  άρθρου 82 παρ.α και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.θ  του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


        Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για τη συντήρηση και επισκευή του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων με την Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών

 Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  8/2016
           
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.


                       Ο Πρόεδρος   της                                             Τα Μέλη                                                                  
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                 
                                                                                      Ζαμπούνης Χρήστος                                 

                       Τσίμας Θωμάς

 

Ετικέτες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Διημερίδα και Πανελλαδική Συνάντηση Εργασίας της Οργανωτικής Επιτροπής Εθελοντών του Let's do it Greece που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2016 με εκπροσώπηση και συμμετοχή του Δήμου Σερρών από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η προετοιμασία της Εθελοντικής Εκστρατείας Let’s do it Greece 2017, ο Πανελλαδικός Συντονισμός και ο απολογισμός των δράσεων της Εβδομάδας Εθελοντισμού που υλοποιήθηκε 11-17 Απριλίου 2016 σε όλη την Ελλάδα.

Οι στόχοι που τέθηκαν πανελλαδικά για το 2017 όσον αφορά τις συμμετοχές είναι :

  • 100.000 εθελοντές
  • 235 Δήμοι
  • 13 Περιφέρειες
  • 1:10 Σχολεία
για να καθαρίσουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη σε μία μόνο μέρα!

Το Let's do it Greece ανανέωσε το ραντεβού για το 2017 και συντονιζόμαστε όλοι για τις 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017. 
Ετικέτες
Σερραίες και Σερραίοι,
 
Η επέτειος εορτασμού του έπους του ΟΧΙ βρίσκει την πατρίδα μας σε δεινή θέση απ’ όλες τις απόψεις.

Όπως ο ελληνικός λαός ομονόησε και συστρατεύθηκε για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς που εισέβαλαν στην χώρα στις 28 Οκτωβρίου του 1940, έτσι και σήμερα πρέπει να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των καιρών, προκειμένου να διαφυλάξουμε την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας.

Δυστυχώς, η Ελλάδα απειλείται, οι ισχυροί δανειστές έχουν επιβάλει μνημόνια και ζητούν στην κυριολεξία να τους παραδώσουμε γη και ύδωρ.

Ό, τι πολυτιμότερο διαθέτει η πατρίδα κι αποτελεί περιουσία των Ελλήνων υποθηκεύεται και αποτελεί λάφυρο στα χέρια των «συμμάχων», των εταίρων, των διεθνών ταμείων και της τρόικας.

Από την άλλη, οι διαπραγματεύσεις-που βρίσκονται σε εξέλιξη , δήθεν για το χρέος μας-αποτελούν φθηνό θέατρο του παραλόγου, καθώς γίνονται μάλλον, όχι για να βρεθεί λύση και η χώρα ν’ ανασάνει, αλλά προκειμένου να ξεπουλήσει περισσότερα κι ο λαός να φτωχύνει ακόμη πιό πολύ…

Κι όμως, τώρα που ακόμη και οι απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας είναι πλέον ανοικτές και ο κίνδυνος είναι ορατός πρέπει να σκεφθούμε τους Έλληνες του ’40, οι οποίοι αναλογιζόμενοι το χρέος τους απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενεές πάλεψαν ενωμένοι με τους ισχυρούς.

Οι σημερινοί Έλληνες νιώθουμε αυτό το χρέος; Έχουμε συναίσθηση του καθήκοντος;

Μακάρι να μη χρειαστεί να το αποδείξουμε…


Σερραίες και Σερραίοι,

Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς μας το έπραξαν και μάλιστα με περισσή γενναιότητα…

Εμείς μπορούμε;   

 

Πέτρος Αγγελίδης
Δήμαρχος Σερρών


  
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες  26/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
τηλ.2321350112

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

“Ξεκίνησαν εργασίες μερικής ανακαίνισης και συντήρησης χώρων του Δημαρχείου, προϋπολογισμού 170,000€” δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 παρουσία του αντιδημάρχου έργων κ. Γκότση Ηλία.
          Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου είναι οι εξής:

·
  • Εργασίες υγρομόνωσης στην ταράτσα του κτιρίου
  • Ανακαίνιση της κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου και των σκαλοπατιών
  • Ανακαίνιση των δαπέδων τμήματος του κτιρίου του Δημαρχείου
  • Ανακαίνιση της πρώην αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Βαφή των εξωτερικών όψεων του Δημαρχείου
  • Εργασίες συντήρησης των τουαλετών κτλ
 O Δήμαρχος επεσήμανε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του δημαρχείου το έτος 2018, εφόσον υπάρξουν δυνατότητες χρηματοδότησης, είτε μέσω προγραμμάτων, είτε μέσω ΣΑΤΑ.

 

                                                                                Aπό το γραφείο τύπου
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent