ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 1013 φορές

O Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μελέτης σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων Π.Ε. ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΈΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» προεκτιμώμενης αμοιβής 59.677,42 € (χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%).

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 (παρ. 5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 203/12590/10-04-2018 Απόφαση Δημάρχου Σερρών. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18-1-2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (mimed.ggde.gr).

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης »
Powered by 300x150 tranparent