admin2

Ως πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ο σχεδιασμός του Προγράμματος «Interreg VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027» κατεξοχήν αποτελεί αντικείμενο της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των τοπικών φορέων και γι’ αυτό το λόγο ξεκινά η δημόσια διαβούλευση, με πρώτο βήμα την αποστολή του ερωτηματολογίου για να αποτυπωθούν οι απόψεις, εκτιμήσεις, κατευθύνσεις και γενικές προτάσεις των φορέων. Μετά την ολοκλήρωση του, σε δεύτερο βήμα, θα ζητηθεί από τους φορείς να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών εκατέρωθεν των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας για την από κοινού προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή περιλαμβάνει:

  • Επτά Περιφερειακές Ενότητες στην ελληνική πλευρά: Έβρου, Ξάνθη, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών και Θεσσαλονίκης.
  • Τέσσερις Περιφέρειες στη βουλγαρική πλευρά: Μπλαγκόεβγκραντ, Xάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι.

Κατοικείται από περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια κατοίκους (1,9 στην ελληνική και 0,8 στη βουλγαρική πλευρά), με γήρανση όμως και μετανάστευση στα τελευταία χρόνια, με ένα από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρώπη (κάτω του 50% του μέσου όρου της Ένωσης), με έντονες εσωτερικές ανισότητες (ιδίως μεταξύ βουλγαρικών και ελληνικών εδαφών) και με οικονομική και παραγωγική ανισορροπία (ισχυρότερη παρουσία του αγροτικού τομέα στη βουλγαρική πλευρά, των υπηρεσιών στην ελληνική).

Κατά τα πέντε διαδοχικά προηγούμενα προγράμματα, από το 1990 ήδη, επιτεύχθηκαν αξιόλογα αποτελέσματα στην περιοχή, όσον αφορά τόσο στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος και έργων σύνδεσης των δύο πλευρών όσο και στην προώθηση της συνεργασίας των φορέων ένθεν και εκείθεν των συνόρων και στην απόκτηση μιας συναντίληψης για τις κοινές προκλήσεις, τα κοινά προβλήματα, τις κοινές προοπτικές και τις κοινές δυνατότητες.

To νέο Πρόγραμμα, κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή, μέσα στο πλαίσιο των στόχων πολιτικής που ισχύουν για όλα τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027:

  1. μια εξυπνότερη Ευρώπη (καινοτομία, ψηφιοποίηση, οικονομικός μετασχηματισμός και στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)
  2. μια πιο πράσινη Ευρώπη χωρίς ανθρακούχες εκπομπές (εφαρμογή, της συμφωνίας του Παρισιού, επένδυση στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής)
  3. μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη (στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα)
  4. μια πιο κοινωνική Ευρώπη (ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ποιοτική απασχόληση, εκπαίδευση, δεξιότητες, κοινωνική ένταξη και ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη)
  5. μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες (με αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και με βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ),

πάντοτε με έμφαση στις ιδιομορφίες της διασυνοριακής περιοχής.

Για την συμμετοχή σας στη διαβούλευση μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/487a2ced-f3be-753a-35f5-8a4cf1c5c5e9

 

Επισημαίνεται ότι η 1η διαβούλευση είναι ανοικτή. Αφορά τόσο φορείς, όσο και πολίτες και επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια και με στόχο την μεγιστοποίηση της συμμετοχής στο σχεδιασμό του Προγράμματος θα ήταν ιδιαίτερα θεμιτό να προωθήσετε το παρών mail σε μέλη των οργανισμών σας (επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών) στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος.
 
 
 
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών, κατ ? εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΊΟΥ ΚΟΙΛΆΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ ΔΉΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ» χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) συνολικού προϋπολογισμού 362.903,23€ (χωρίς τον Φ.Π.Α.).

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 (παρ. 5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 203/12590/10-04-2018 Απόφαση Δημάρχου Σερρών. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23-11-2020 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών", με Συστημικό αριθμό 96127, προϋπολογισμού 167.975,00 € χωρίς ΦΠΑ & 208.289,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 19/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. μέχρι 06-12-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη 10-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ..

Ετικέτες

Δήμος Σερρών προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (10ετίας 2018-2027)», με προεκτιμώμενη αμοιβή 29.309,77 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., CPV 77231900-7 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350159, fax επικοινωνίας 2321022187, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Θωμαή Ηλ. Χατζητόλιου.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 296.351,26 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71321000-4 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 9-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350128, fax επικοινωνίας 2321022187, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βαρναλίδου Ελένη.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ετικέτες