admin2

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την Αρ. Πρωτ. 456307(981)/08-11-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της γνώσηs θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί του με αρ. Πρωτ.: 7622/17-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης που αφορά τη Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας “Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Αεριοποίηση Βιομάζας ( ισχύος 500 kWel )” της εταιρίας με την επωνυμία “ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθ. 1393Α αγροτεμάχιο αγροκτήματος Λευκώνα, Δήμου Σερρών,Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η -Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 06)”.
Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: “ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.Ε.”
Ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται η 18/10/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 07/12/2016.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους: 10/11/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 09/12/2016.
Αρμόδια Υπηρεσία της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Τηλ. 2313309274, κα Ψαλτικίδου – εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350444) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ετικέτες
ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δύο (2) ατόμων, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Κοινωνική Εργασία» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Αλεξούδη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2321350127 ή 2321350111).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜΕ 2/2016

 

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Γραφείο Τύπου
τηλ.2321350112
  Σέρρες  07/11/2016
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινούν οι εργασίες εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας προϋπολογισμού 35.000 ευρώ της “αίθουσας πολλαπλών χρήσεων” στο Κάτω Μητρούσι

Ξεκινούν οι εργασίες εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας προϋπολογισμού 35.000 ευρώ της “αίθουσας πολλαπλών χρήσεων” στο Κάτω Μητρούσι

Την τοπική κοινότητα Μητρουσίου επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων Ηλία Γκότση την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να ενημερωθεί για την έναρξη των εργασιών εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Κάτω Μητρούση.


Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 35.000 € και προβλέπεται να κατασκευαστούν η εξωτερική τοιχοποιία και εσωτερικά χωρίσματα για να δημιουργηθούν βοηθητικοί χώροι, όπως κουζίνα,WC, γραφείο και αποθήκη. Θα κατασκευαστεί επίσης χώρος για λεβητοστάσιο.


Για το ιστορικό του έργου να υπενθυμίσουμε ότι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Κάτω Μητρούσι ξεκίνησε όταν Δήμαρχος ήταν στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζίδης και με το ποσό των 70.000 € περίπου που διατέθηκε από το πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ” ολοκληρώθηκε ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα και η κεραμοσκεπή το έτος 2008.


Όμως λόγω της οικονομικής κρίσης και του Καλλικράτη διεκόπη η χρηματοδότηση του έργου.


Ο Δήμαρχος Σερρών αναφερόμενος στο έργο είπε τα εξής: “ Στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία λόγω της αποπληρωμής των χρεών του Δήμου προς την αγορά ήταν αδύνατο να διατεθούν έστω και μικρά ποσά για τη συνέχιση των εργασιών της ημιτελούς αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Κάτω Μητρούσι. Μετά την αποπληρωμή πάνω από 85% των χρεών του Δήμου προς την αγορά, η δημοτική αρχή μπόρεσε να διαθέσει το 2016 μέσω ΣΑΤΑ το ποσό των 35.000€ για τις εργασίες τοιχοποιίας της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.


Στόχος μας είναι κάθε χρόνο η δημοτική αρχή να διαθέτει ένα μικρό ποσό από τη ΣΑΤΑ ούτως ώστε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Κάτω Μητρούση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους της. Ασφαλώς τα ποσά αυτά δεν είναι ικανά για την αποπεράτωση της αίθουσας. Γι’ αυτό το λόγο αναζητούμε παράλληλα πόρους μέσω προγραμμάτων ώστε να προσπαθήσουμε να εντάξουμε το έργο σε κάποιο από αυτά>>.


Ολοκληρώνοντας ο κ. Αγγελίδης τόνισε ότι η λειτουργία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων και είναι βέβαιο ότι η λειτουργία της θα τονώσει την πολιτιστική ζωή του Κάτω Μητρουσίου .

Από το γραφείο Τύπου

 

 

 
 
 
 

 

Ετικέτες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΔΗΣ
4ος ΌροφοςΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-19:00 --> Hard bar
19:00-20:00 --> Aerobic
20:00-21:00 --> Hips don't lie
21:00-21:30 --> 6-pack Abs
 
ΤΡΙΤΗ
17:00-18:00 --> Dance step
18:00-19:00 --> Cross training
19:00-20:00 --> Stretching
20:00-21:00 --> Ultra balls
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
18:00-19:00 -->  Hard bar
19:00-20:00 --> Aerobic
20:00-21:00 --> Hips don't lie
21:00-21:30 --> 6-pack Abs
 
ΠΕΜΠΤΗ
18:00-19:00 --> Cross training
19:00-20:00 --> Dance step
20:00-21:00 --> Tabata power
21:00-22:00 --> Stretching
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:00-18:00 --> Hard bar
18:00-19:00 --> Ultra ballsΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:  ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/2016 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321068910 & 2321068917


Από την ΚΕΔΗΣ 
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σέρρες  31-10-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29/10/2016 το πρωί, από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, κυρία Σοφία Μπιτζίδου – Σαρακενίδου, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ», τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας με έργα των εκπαιδευομένων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών (Διαβαθμιδική Συνεργασία Δήμου Σερρών – Περιφερειακής Ενότητας Σερρών), με την ευθύνη των επιμορφωτριών Viviane Van de Reck και Χριστίνας Παπαφράγκου, ενώ τίμησε με την παρουσία του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Μασλαρινός.
Η έκθεση διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών, και θα διαρκέσει μέχρι την 07-11- 2016.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent