Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1440 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναβάθμισης φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας  ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»  έτους 2020, προϋπολογισμού 72.515,20 € με ΦΠΑ σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των τμημάτων με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent