Προμήθεια ασφαλτομίγματος

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 593 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό προμήθειας « ασφαλτομίγματος έτος 2020», ποσού 38.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 47.740,00€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent