Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 533 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού 74.951,75 € χωρίς ΦΠΑ και 92.940,17 € με ΦΠΑ 24% με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent