Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 683 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών» με προϋπολογισμό 169.999,99€ (με ΦΠΑ) (CPV 45200000-9). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020» »
Powered by 300x150 tranparent