Προμήθεια «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 759 φορές
O Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020», ποσού 27.405,00 € χωρίς ΦΠΑ & 30.967,65€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων »
Powered by 300x150 tranparent