Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (Φάση Ι)

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 743 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (Φάση Ι)» με προϋπολογισμό 1.150.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45112700-2. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (520.989,46 ευρώ Η/Μ και 350.053,00 ευρώ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent