Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 474 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών", με Συστημικό αριθμό 96127, προϋπολογισμού 167.975,00 € χωρίς ΦΠΑ & 208.289,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 19/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. μέχρι 06-12-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη 10-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ..

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Αναζήτηση προσφορών »
Powered by 300x150 tranparent