Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2020-21

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 519 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 96127, προϋπολογισμού 80.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & 99.200,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 27-12-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321350110).

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Παροχή υπηρεσίας για "Χημικές Τουαλέτες" »
Powered by 300x150 tranparent