Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 402 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για "Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού", προϋπολογισμού 103.212,00€ χωρίς ΦΠΑ και 127.982,88€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 133718, με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ για τμήματα Α, Γ και Ε συνολικής εκτιμώμενης αξίας, 81.200,00 € χωρίς ΦΠΑ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 04/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 22-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.

 

Διευκρίνιση (08/06/2021)

Συνημμένα αρχεία: