Διαγωνισμός - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών έτους 2021-22

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 327 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 τμήματα/ομάδες της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών έτους 2021-22, προϋπολογισμού 254.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 314.960,00€ με ΦΠΑ», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 139622).
Powered by 300x150 tranparent