Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 557 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021» με προϋπολογισμό 632.000,00€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 11/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ