Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2021

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 515 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Σερρών έτους 2021», προϋπολογισμού 65.003,00€ χωρίς ΦΠΑ και 80.603,72€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 07/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι την 23/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά - Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 29/12/2021.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ενημέρωση της 15/12/2021 : 945 - 2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (Παρατάσεις - μεταθέσεις χρονικών σημείων διαγωνιστικών διαδικασιών) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2021: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ