Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών», για τα έτη 2023-2025

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 252 φορές
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών», για τα έτη 2023-2025, προϋπ/σμού: 700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 868.000,00€ με Φ.Π.Α», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για κάθε ένα από τα τέσσερα(4) τμήματα της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.