Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 236 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής», προϋπολογισμού 125.350,00€ χωρίς ΦΠΑ και 155.434,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 170914). Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής», προϋπολογισμού 125.350,00€ χωρίς ΦΠΑ και 155.434,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 170914).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης. Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 125.350,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Συνημμένα αρχεία: