Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 184 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρρύσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED» με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσότων 208.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 259.036,00€ με ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent