Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση θεματικού εξοπλισμού και εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής τεχνολογίας ...»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 202 φορές
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Σερρών διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση θεματικού εξοπλισμού και εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής τεχνολογίας, για τη δημιουργία του Κέντρου Ερμηνείας Τοπίου (LIC) του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης ADRILINK» προϋπολογισμού 104.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία της υπογραφής της και έως 31/12/2022 ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο).
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent