Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 102 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 29.662,50 € χωρίς ΦΠΑ και 36.781,50 € με ΦΠΑ. σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent