Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 143 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού», προϋπολογισμού 47.850,00€ χωρίς ΦΠΑ και 59.334,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent