Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 178 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας», για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 178812 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent