Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 173 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών».
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
CPV: 45200000-9
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο "Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς κσι στο ΕΣΗΔΗΣ απ' όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΕΣΕΔΕ - Πρόσκληση υποβολής προσφορών »
Powered by 300x150 tranparent