ΟΠΑΚΠΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1019 φορές
Ο ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας μιας επαγγελματικής ρομποτικής σκούπας, προϋπολογισμού 8.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με χρονική διάρκεια της σύμβασης: από την υπογραφή έως 30-04-2017.
Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 23η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 10:00.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών τηλ. 23210 22487 εσωτ. 6 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent