Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1049 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 37.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71,117 του Ν. 4412/16.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent