ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 6-2-20

Διαβάστηκε 306 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Σέρρες 05 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 06
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
ΕνταύθαΈχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι το εν λόγω θέμα αφορά τις δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης, με καθορισμένη και συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής της.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 10- 3- 2020 »