admin2

Κατόπιν εμφάνισης θετικών κρουσμάτων covid 19  στο προσωπικό και στα βρέφη  του 1ου Παιδικού Σταθμού του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών  με εισήγηση του Ιατρού εργασίας του Νομικού Προσώπου κ. Αθανασίου Μηλούση και την σύμφωνη γνώμη του Νομιάτρου Αναστασίου Αναστασιάδη, ο 1ος Παιδικός Σταθμός αναστέλλει την λειτουργία δύο τμημάτων βρεφών από 21-01-2022 έως 25-01-2022.
Ετικέτες

Κατόπιν εμφάνισης θετικού κρούσματος covid 19 στα βρέφη  του 3ου  Βρεφονηπιακού  Σταθμού του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών,  με εισήγηση του Ιατρού εργασίας του Νομικού Προσώπου  κ. Αθανασίου Μηλούση και την σύμφωνη γνώμη του Νομιάτρου Αναστασίου Αναστασιάδη, αναστέλλεται η λειτουργία του  3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού από 18-01-2022 έως 21-01-2022.

 

Ετικέτες

Ο Αντιδήµαρχος Εργων-Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 1015/2021 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 808033(983) ΠΕΤ: 2110637127 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. Πρωτ.: 295601/02-12-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο  «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο (2) φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 311,434 ΜW που προτείνονται να εγκατασταθούν το Α) Τμήμα Α: ισχύος 90,559 ΜW που βρίσκεται σε έκταση 911,31 στρ. στο αγρόκτημα Αγίου Πνεύματος Δήμου Εμμανουήλ Παππά και ο Φ/Β σταθμός Β) Τμήμα Β, ισχύος 220,835 ΜW που βρίσκεται σε έκταση 3189,61 στρ. στο αγρόκτημα Οινούσσας και Ελαιώνα του Δήμου Σερρών, και συνοδά έργα (δύο Υποσταθμοί ανύψωσης τάσης 33/400 kV της εταιρεία με δ.τ. MAGNA ENERGIA S.A»

Το έργο ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , με Α/Α 02.

Φορέας υλοποίησης του έργου: ΜΑΓΚΝΑ ΕΝΕΡΓΚΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. με δ.τ. MAGNA ENERGIA S.A

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 14/12/2021 έως 13/01/2022.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313 309.399 κα. Ι. Βασιλειάδου)

Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 23213 50423) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 118 (Διοικητήριο) ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&paqe=491

Ετικέτες

Παρακαλούμε όλους τους δημότες οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους οι οποίοι αποβίωσαν τα έτη 2009 έως 2013, στα Α & Β κοιμητήρια του δήμου Σερρών, να προσέλθουν στο γραφείο των κοιμητηρίων για να προβούν στη διαδικασία της εκταφής.

Έχουν σταλθεί συστημένες ειδοποιήσεις, οι οποίες επιστρέφουν πίσω.

Επειδή, έχει παρέλθει η προβλεπόμενη εξαετία ταφής, πρέπει να προβούμε σε οίκοθεν εκταφές.

Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε όσους έχουν ενταφιασμένους και για κάποιο λόγο δεν παρέλαβαν τις ειδοποιήσεις, να προσέλθουν στο γραφείο κοιμητηρίων (Α κοιμητήρια τηλ. 2321022594 & Β κοιμητήρια τηλ 2321046577).

 Από το τμήμα κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321350155).

Ετικέτες

Οι δημαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 09-01-2022 έως 31-12-2023 πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 9 Ιανουαρίου, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών. 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για τη νέα διετία εκλέχθηκε ο Βασίλειος Κατιρτζόγλου. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Γάτσιος και Γραμματέας ο Παντελής Χράπας.

Στην Οικονομική Επιτροπή θα συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι ορισθέντες από τον Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη:

Σπύρος Μισιρλής Πρόεδρος

Γιώργος Νυχτοπάτης

Παναγιώτης Καρακολίδης

Οι εκλεγέντες από το Δημοτικό Συμβούλιο:

Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος

Ιωάννης Δεσποτίδης

Ιωάννης Χατζηδημητρίου

Βασίλειος Χρυσανθίδης

Βαρβάρα Μητλιάγκα

Παντελής Χράπας

Αναπληρωματικά Μέλη εκλέχθηκαν οι:

Σάββας Ρίζος

Ιωάννης Γάτσιος

Γιώργος Ματθαίου

Ζαχαρίας Μπουρβάνης

Αθανάσιος Γάτσιος

Ηλίας Γκότσης

 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι ορισθέντες από τον Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη:

 

Κωνσταντίνος Δινάκης Πρόεδρος

Σωτηρία Πάνου

Γιάννης Τουρτούρας

Οι εκλεγέντες από το Δημοτικό Συμβούλιο:

Ιωάννης Γάτσιος

Γιώργος Ματθαίου

Σάββας Ρίζος

Χρυσούλα Δρίγκα

Χρυσούλα Καρασουλτάνη-Σιάκκα

Ηλίας Γκότσης

Αναπληρωματικά Μέλη εκλέχθηκαν οι:

Ιωάννης Δεσποτίδης

Ιωάννης Χατζηδημητρίου

Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος

Παύλος Καρυπίδης

Σταλακτή Ηλιοπούλου

Παντελής Χράπας

Ετικέτες