admin1

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με προϋπολογισμό 205.010,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 - Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 189723 από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27-6-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».

Ετικέτες

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και επιλογής της ΣΟΧ 2/2021 (αριθ. πρωτ. 43100/13-12-2021) ανακοίνωσης του Δήμου Σερρών για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ098 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ με Παράρτημα ΡΟΜΑ», για την κατηγορία ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. 101) και ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. 104) κατόπιν της αριθ. 58/2022 απόφασης του ΑΣΕΠ.

6ΔΝΩΩ10-ΦΞ9_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

9ΣΑΙΩ10-070_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΜΕ_ΑΡΧΙΚΑ

ΨΘΓΕΩ10-9Χ7_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΨΞ9ΞΩ10-ΘΛΟ_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 

Ετικέτες
 • Τo πρώτο πανελλαδικά Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων

Εχει ως στόχο την παροχή υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας σε όλους τους Δημότες καθώς και δωρεάν πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις σε πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 Η νέα πρωτοποριακή Υγειονομική Δομή του Δήμου, το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων θέλοντας να ενισχύσει την πρόληψη, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο υγειονομικής κρίσης, προσφέρει τη δυνατότητα της έκδοσης «Κάρτας Υγείας».


Η Κάρτα Υγείας παρέχει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις 
καλύπτοντας τις ανάγκες των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας, καθώς και των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) που έχουν  χαμηλά εισοδήματα.

Για τη δυνατότητα παραλαβής της κάρτας υγείας θα πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο Ε1
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  4. Κάρτα ανεργίας
  5. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (εάν υπάρχει)
  6. Απόφαση ΚΕΠΑ (εάν υπάρχει) .

Τα δικαιολογητικά εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή του Δήμου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων, οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για την δυνατότητα παραλαβής της Κάρτας Υγείας.

Η παράδοση των δικαιολογητικών γίνεται καθημερινά και ώρες 9:30 με 13:30 στο κτήριο του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων.

 • H πρωτοποριακή δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,
σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε όλους τους δημότες.
Τα ΚΕΠ Υγείας αποτελούν τον κεντρικό θεσμό συντονισμού για όλα τα θέματα που αφορούν τη προληπτική ιατρική, προσφέροντας στους δημότες υπηρεσίες συντονισμού προληπτικών εξετάσεων και υπηρεσίες ενημέρωσης για την υγεία των δημοτών.

Το κάθε ΚΕΠ Υγείας συντονίζει: 1.Την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, από δημόσιους ή ιδιωτικούς και φυσικά πρόσωπα, κατά τα Διεθνή Πρωτόκολλα, για τα 8 νοσήματα: Καρκίνος του παχέος εντέρου, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, Καρκίνος του μαστού, Καρδιαγγειακός κίνδυνος, Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Καρκίνος του προστάτη, Μελάνωμα και Κατάθλιψη. 2.Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες. 3.Την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας. Για του επόμενους μήνες, θα λάβουν χώρα στους δήμους με ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ τα ακόλουθα προγράμματα, επιπρόσθετα με τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ:

 Ι) Πρόληψη κατά του Καρκίνου του Παχιές Εντέρου: Το ΚΕΠ Υγεία του Δήμου μας συμμετέχει στην πανελλαδική εκστρατεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου και προσφέρει σε όλους τους δημότες την προληπτική εξέταση ανίχνευση αιμοσφαιρίνης κοπράνων.

Είσαι άνω των 50 ετών (ή άνω των 40 ετών με θετικό οικογενειακό ιστορικό); Η ετήσια εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων είναι απαραίτητη!

 

ΙΙ) Πρόληψη κατά της Κατάθλιψης: Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας προάγουν την πρόληψη κατά της νόσου της Κατάθλιψης, με τη χορήγηση εγκυροποιημένου ερωτηματολογίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το ερωτηματολόγιο μπορούν να το συμπληρώνουν οι δημότες, στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας, και να λαμβάνουν άμεσα ενημέρωση για την παρουσία ή μη συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο.

 

 ΙΙΙ) Πρόληψη κατά του Καρδιοαγγειακού Κινδύνου: Στα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας, υλοποιείται το πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών, μέσω της εφαρμογής HeartScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

IV) Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη Γυναίκα:
Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την πρόληψη γυναικολογικών νοσημάτων.

V) Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλικία: Ενημερωτική εκστρατεία στα Λύκεια του Δήμου μας, με σκοπό την ενημέρωση κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, την αντισύλληψη και το εμβόλιο κατά του ιού HPV.

 VI) Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς βρεφονηπιακών σταθμών αλλά και σε ηλικιωμένους στα ΚΑΠΗ, σχετικά με το ωφέλιμο διαδίκτυο.

 • Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια
Ο Δήμος Σερρών δημιούργησε τον Οκτώβριο του 2021 τον Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεωνκαι την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών παρέχοντας άλλο ένα σημαντικό εργαλείο για την προαγωγή υγείας των Δημοτών.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την  Άνοια επικεντρώνεται κυρίως στη υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη φαρμακευτικών θεραπειών όπως  ασκήσεων μνήμης, εργοθεραπείας, γυμναστικής κλπ) και την ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος ή οι φροντιστές τους μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τη συμπλήρωση έντυπου συναίνεσης και του δελτίου  εξυπηρετούμενου προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Συμβουλευτικό Σταθμό

Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, μέλη των οικογενειών τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 65 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι σε τοπικούς φορείς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την άνοια.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας βρίσκεται επί της οδού  Μεραρχίας 94 στο ισόγειο του κληροδοτήματος Αποστολίδη και πληροφορίες δίνονται από 9:00 έως 13:00 καθημερινά.

Το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερρών, το ΚΕΠ Υγειας καθως και ο συμβουλευτικος σταθμος για την ανοια λειτουργουν από τον Νοεμβριο του 2021 σε έναν χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο, στο κτήριο του κληροδοτήματος Αποστολίδη στην οδό Μεραρχίας 94.

Στοιχεια επικοινωνιας

Τηλεφωνο – 2321085661

Email – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Αιτήσεις 

 Φόρμα εγγραφής ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Αίτηση Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων

Αίτηση Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια και έντυπο συναίνεσης

Αίτηση Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών είναι ένας από τους πρώτους δήμους της χώρας που λειτουργεί   την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης ακαθαρίστων εσόδων.

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 20 Ν2539/97 και άρθρο 245 Ν4798/2021).

Η πλατφόρμα  «Ηλεκτρονικής δήλωσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου Σερρών  που υπόκεινται στο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το Τέλος Παρεπιδημούντων και καταβάλλουν σύμφωνα με την περιοδική τους δήλωση το αντίστοιχο τέλος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών στα γραφεία των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην εφαρμογή των μέτρων αποφυγής της πανδημικής κρίσης.

            Προς διευκόλυνση λοιπόν των επιχειρήσεων μπορούν να επισκέπτονται την  ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (serres.gr) στην κατηγορία Ηλεκτρονικές Πληρωμές – Δημοτικός φόρος, ή το link https://serres.elocalgovernments.gr/client/index.php?gov=0#{%22cls%22:%22home%22} όπου υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη υποβολή των δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου  τέλους.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να υποβάλουν την δήλωση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πρέπει πρώτα να αποστείλουν μέσω email στο prosodwn@serres.gr αντίγραφο του Φ.Π.Α. και την σχετική δήλωση που επισυνάπτεται.

Δήλωση απόδοσης τέλους 0,5%

Ετικέτες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της εαρινής περιόδου 2022 του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με απόψεις περί πολιτικής και δημοκρατίας καθώς και περί της επίδρασης της πανδημίας του COVID-19 στην καθημερινότητά μας

Στόχος της έρευνας, που διεξάγεται σε συνεργασία με τις εταιρείες ερευνών Interview και ToThePoint, στις οποίες είναι τοποθετημένοι φοιτητές και φοιτήτριες για την Πρακτική τους Άσκηση, είναι η διερεύνηση της στάσης της κοινής γνώμης για την πολιτική και τους δημοκρατικούς θεσμούς, την εκτίμηση των συνεπειών της πανδημίας, των προοπτικών για τη μετάβαση στην μετά-COVID εποχή, των επιπτώσεών της σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, την πολιτική εμβολιασμού και τις αντιλήψεις σχετικά με αυτό.

Σας καλούμε να συμβάλλετε στην ολοκλήρωση της έρευνας μας αφιερώνοντας λίγο χρόνο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας στα πλαίσια της πολύτιμης συλλογής των δεδομένων μας.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, συμπληρώνεται ανώνυμα, και εφόσον ενδιαφέρεστε συνδεθείτε στο link https://forms.gle/omGMGF6C599oiTbM7 ώστε να συμμετάσχετε.

Για οτιδήποτε επικοινωνήσετε μαζί μας στο παρακάτω mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent