admin1

Η ΔΕΗ, μέσω της Sympraxis Team και του συνεργάτη της Global Sustain, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί ανώνυμα* τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να καταλήξει στην ιεράρχηση των ζητημάτων που είναι σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται ανώνυμα, χωρίς καμία ταυτοποίηση του συμμετέχοντα στη διαδικασία. Η ΔΕΗ και η συνεργαζόμενη, για τον σκοπό αυτό, εταιρεία, Ομάδα Σύμπραξις, καθώς και ο συνεργάτης της Global Sustain (των οποίων την Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να ελέγξετε εδώ και εδώ), δεν συλλέγουν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (π.χ. ονομαστικά στοιχεία, email) στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Για την αποστολή και επεξεργασία των ερωτηματολογίων χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Survey Monkey (της οποίας την Πολική Απορρήτου μπορείτε να ελέγξετε εδώ). Τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την αποστολή αυτής της πρόσκλησης έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλαγής/συνεργασίας σας με τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021

https://email-campaign.apifon.com/landing-manager/email/web-version?m=CxYTkkB9tI--Hft8DwYBC41K6DHj4YV7WrmNpO79FSWm9A19A038SsMZlnLpuMysr_VhDdTVQQen9gG8kdywRQ==

Ετικέτες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

      Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για « με τίτλο Ευπρεπισμός (εξυγίανση) -καθαρισμός των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου(πλην Α&Β Κοιμητηρίων ) Προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 74.400,00€ με Φ.Π.Α »

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 14 Σεπτεμβρίου  ημέρα Τρίτη έτους 2021.Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350110  Μαζαράκη Αναστασία  και Μέλιου Ανίτα  τηλ.2321350155, ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ετικέτες

Η Απογραφή Κτιρίων προηγείται πάντα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας και συγκεκριμένα για την καταγραφή του αριθμού των κτιρίων και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεσή τους από πλευράς ορόφων, καθώς και για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, χρήση, περίοδος κατασκευής κ.λπ.). Από την Απογραφή αυτή προκύπτουν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις διοικητικές διαιρέσεις της Χώρας. Επιπρόσθετα, η Απογραφή Κτιρίων αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών. Το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021).

Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για τη «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Μητρουσίου Λευκώνα» προϋπολογισμού 59.677,42 € χωρίς ΦΠΑ (74.000,00 με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ. Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Δήμο Σερρών (τηλ.: 2321350543 Χατζητόλιο Πέτρο) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ετικέτες

Εισαγωγή

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων


ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ1

1. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
β) Η βελτίωση των υποδομών
γ) Η αύξηση της απασχόλησης
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων 

2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων.

3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 : ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8 : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent