admin1

 

sbaa

Τίτλος έργου:

«Προμήθεια Τεχνολογικών Μέσων & Εξοπλισμού για την υποστήριξη της Τουριστικής Προβολής της πόλης των Σερρών» .Προϋπολογισμού 90.000,00€.

Το έργο  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με την υπ’ αριθ. 6552/ 26.11.2018 (ΑΔΑ 68ΟΤ7ΛΛ-ΛΤΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 06 «Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών», με MIS Code 5032894 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σκοπός και αντικείμενο του έργου η αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της περιοχής .Το φυσικό αντικείμενο του  προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης ,ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού  αποθέματος της πόλης. Ενδεικτικά, προβλέπονται επεμβάσεις που αναδεικνύουν τις Σέρρες σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος μέσα από ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών .Για την επίτευξη των στόχων το Επιμελητήριο θα προμηθεύσει την πόλη των Σερρών με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμούς τα οποία θα συμβάλουν στην υποστήριξη της προβολής της πόλης σε καθιερωμένες εκδηλώσεις και θεσμούς που λαμβάνουν χώρα σε αυτή .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Ετικέτες
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σερρών, (Κ. Σερρών, Κ. Σκουτάρεως, Κ. Πρόβατα και Κ. Αναγέννησης) σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Ετικέτες
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων  με σφραγισμένες προσφορές για την  παροχή υπηρεσίας «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στον Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 48.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 59.520,00€ με ΦΠΑ. για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 164138 με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Ετικέτες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. - ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Την  αριθμ.  68 /2022  απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δήμου Σερρών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης του παρακάτω  ακινήτου  του ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών:

  1. Το ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Δουμπιώτη 21, 3ος όροφος και είναι 59 m2.

 

Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί   για οικιακή  χρήση.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις  25 Ιουλίου 2022 ,    ημέρα Δευτέρα   και ώρα  10.00 π.μ. με επαναληπτικό  (εάν χρειαστεί) την  01 Αυγούστου 2022     ,  ημέρα Δευτέρα,  την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

   Πληροφορίες για  τη δημοπρασία θα παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 23210-22487 εσωτ. (1)

            Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους   ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) των εγγράφων (Τεχνικές Προδιαγραφές, Διακήρυξη) για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών».

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent